• 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością Natalia Kowalik-Wikiera Coach  z siedzibą 37-200 Przeworsk, Dębów 229 PESEL 85091815566

 

 • 2 Zamówienia
 1. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane w sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane w różny sposób: za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
 5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, klient opłaca zamówienie w formie przelewu za pomocą , lub, jeśli wybrał inną formę.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu środków na rachunek bankowy.
 9. Jeśli potrzebna jest faktura, w miejscu na “notatkę” należy wpisać dane niezbędne do jej wystawienia tzn. nazwę firmy, adres oraz NIP.
 10. Każdy produkt oferowany w sklepie jest nowy i pochodzi z legalnego źródła.
 • 3 Wysyłka
 1. Produkty wysyłane są drogą mailową na adres email wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

 • 4 Płatności
 1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą na żądanie klienta.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem lub BLIK poprzez Autopay S.A lub poprzez przelew tradycyjny.
 • 5 Procedura reklamacji
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.

 

 • 6 Zwrot pieniędzy
 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym po odtrąceniu prowizji bramki płatności.
 • 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Polityka prywatności została opisana w osobnym dokumencie. 
 • 8 Własność intelektualna
 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Natalia Kowalik-Wikiera. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Produkty kupione przez Klienta mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Natalia Kowalik-Wikiera osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie korzystania z usługi, w której uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Data opublikowania regulaminu 18.01.2023